Ședință privind activitatea științifică a sectorului Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice al instituției

Ședință privind activitatea științifică a sectorului Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice al instituției

La 22 septembrie 2020, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 9 membri ai Consiliului ştiinţific și 8 cercetători ştiinţifici. Au fost examinate şi aprobate un şir de subiecte, ce ţin de activitatea științifică a sectorului Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice al instituției.

Astfel, au fost examinate rezultatele cercetărilor ştiinţifice pentru anul 2020 în cadrul proiectului de stat „Seroprevalenţa hepatitei virale E separat şi în asociere cu hepatitele virale A, B, C cu optimizarea măsurilor de control şi răspuns”; director de proiect, dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ. Raportul privind rezultatele obținute a fost prezentat de executorul principal al proiectului, dl. Octavian Sajin, dr.șt.med., șeful Laboratorului științific Hepatite virale și alte infecții hemotransmisibile. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanţa problemei abordate, realizarea obiectivelor trasate pentru anul curent şi valoarea aplicativă a rezultatelor cercetărilor. Cercetările continuă. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost adoptate prin vot unanim.

Dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., a prezentat spre examinare materialele tezei de doctorat a dlui Manole Vergil Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localităţile rurale”, specialitatea – 331.02. Igienă, în vederea solicitării instituirii Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţinere a tezei de către ANACEC. A fost propusă următoarea componență a Consiliului ştiinţific specializat ad-hoc de susţinere a tezei de doctorat: Grigore Friptuleac, dr.hab.şt.med., prof.univ. (preşedinte), Ana Volneanschi, dr.şt.med., conf.cerc. (secretar), Nicolae Opopol, dr.hab.şt.med., prof.univ., MC AŞM, Ovidiu Tafuni, dr.şt.med., conf.univ., Vladimir Bernic, dr.şt.med., conf.cerc.; referenţi oficiali: Gheorghe Ostrofeţ, dr.hab.şt.med., prof.univ., Sergiu Cebanu, dr.şt.med., conf.univ. Componenţa Consiliului ştiinţific specializat şi referenţii oficiali au fost adoptaţi prin vot unanim.

Dl Iu. Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., a prezentat audienţei proiectul Ghidului practic Cerinţele sanitaro-igienice privind activităţile de comerţ a produselor chimice”, autori: Iu. Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., Tatiana Tonu, medic igienist, Eugeniu Arama, medic igienist, Kristina Stîncă, medic igienist, Raisa Sîrcu, dr.şt.biol., conf.cerc.; referenţi: dl Tudor Lupaşcu, dr.hab.şt.chim., acad. AŞM, dl Serghei Cebanu, dr.şt.med., conf. univ., USMF „N.Testemiţanu”. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim Ghidul practic şi a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Dl Iu. Pînzaru, dr.şt.med., conf.univ., a prezentat audienţei proiectul Ghidului practic „CORONAVIRUS: Managementul riscului de COVID-19 la locul de muncă”, autori: Cebanu Serghei, dr.şt.med., conf.univ., şef Departament Medicină Preventivă a USMF „N. Testemiţanu”, Deleu Raisa, dr.şt.med., conf.univ., Departamentul Medicină Preventivă a USMF „N. Testemiţanu”, Ciobanu Elena, dr.şt.med., conf.univ., Departamentul Medicină Preventivă a USMF „N. Testemiţanu”, Cheptea Dumitru, asistent universitar, Departamentul Medicină Preventivă a USMF „N. Testemiţanu”, Pînzaru Iurie, dr.şt.med., conf. univ., şef Direcţie Protecţia Sănătăţii, ANSP, Gherciu-Tutuescu Svetlana, medic igienist, ANSP; referenţi: dna Paraschiv Angela, dr.şt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”, dna Tihon Aliona, dr.şt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”, dl Meşina Victor, dr.şt.med., conf.univ., USMF „Nicolae Testemiţanu”. În cadrul dezbaterilor, s-a menționat actualitatea Ghidului și au fost prezentate propuneri privind concretizarea unor aspecte ale textului. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim Ghidul şi a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Dl Ion Bîrcă, doctorand ANSP, a prezentat proiectul Chestionarului Evaluarea nivelului de funcţionare a reţelei de laboratoare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică cu privire la posibilitatea diagnosticului infecţiei rotavirale”. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim proiectul Chestionarului.

Consiliul științific a examinat necesitatea insituirii funcției de secretar științific al ANSP din următoarele considerente: funcția de secretar științific este prevăzută în Clasificatorul ocupațiilor în Republica Moldova, este în toate instituțiile cu sector științific. S-a menționat rolul secretarului științific la etapele de monitorizare a realizării proiectelor științifice, de perfectare și  prezentare a dărilor de seamă, informațiilor solicitate de către AȘM, MECC, MSMPS, asigurarea activității Consiliului științific și.al. Consiliul științific a votat unanim pentru solicitarea instituirii funcției de secretar științific în statele de funcții ale ANSP.